top of page

นกเงือกจิตอาสา ร่วมใจรักษ์ป่า" คร้ังที่ 5

ผ่านไปแล้วกับอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่อีซูซุสานต่อโครงการ "นกเงือกจิตอาสา ร่วมใจรักษ์ป่า" คร้ังที่ 5 ณ วัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ ตําบลดอยฮาง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 4 สิงหาคม 2562 คร้ังนี้เป็นโครงการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 ถูกขับเคลื่อนโดยพระอาจารย์วิบูลย์ธมฺมเตโช ที่ปรึกษาเจ้าอาวาสวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ ร่วมกับ คุณระวีวรรณ ตันศิริ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อีซูซุเชียงราย จํากัด โดยกลุ่มนกเงือก

พร้อมท้ังพนักงานนําต้นไม้กว่า 1,000 ต้น ปลูกในพื้นที่กว่า 200 ไร่ ที่ร่วมดูแลต้ังแต่ก่อต้ังโครงการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับทางธรรมชาติรวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสร้างจิตสํานึกอันดีงามให้แก่พนักงานทุกคน ให้ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของป่าต้นไม้และสิ่งมีชีวิตที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน จึงได้ปลูกในแหล่งต้นน้ำที่สําคัญที่สุดในจังหวัดเชียงราย ก่อนส่งมอบให้กับทางวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์และชุมชนต่อไป

 

bottom of page