top of page

โครงการ นกเงือกร่วมใจ บริจาคโลหิต คร้ังท่ี 7

บริษัท อีซูซุเชียงราย จํากัด กลุ่มนกเงือก โดย คุณระวีวรรณ ตันศิริ ประธานกรรมการ บริหาร ร่วมกับ คุณจินจณา โอสถธนากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย และ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ได้ร่วมจัดโครงการ "นกเงือกร่วมใจ บริจาคโลหิต คร้ังท่ี 7" ใน วันพฤหัสบดี ท่ี 11 เมษายน 2562 โดยการจัดโครงการในคร้ังน้ีมี วัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาโลหิตไว้คอยช่วยเหลือแก่ผู้เจ็บป่วย และเก็บสํารองในคลัง โลหิตเมื่อยามฉุกเฉิน

 

bottom of page