top of page

บริจาคเครื่องมือผ่าตัดและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

บริษัท ไอซีลิสซิ่ง จํากัด โดยนางระวีวรรณ ตันศิริ ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการบริหาร ได้เล็งเห็นถึงปัญหาการรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ท่ีมีจํานวนผู้ป่วยเพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต ทําให้เครื่องมือการผ่าตัดไม่เพียงพอต่อการให้บริการ อีกท้ังเครื่องมือผ่าตัดปัจจุบันมีอายุการใช้งานท่ียาวนาน ทําให้ประสิทธิภาพลดลง จึงบริจาคเครื่องมือผ่าตัดและอุปกรณ์ทางการแพทย์สําหรับรักษาผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ ให้กับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ท่ีเป็นเขตบริการสาธารณสุข ลานนา 3 ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา และอําเภอเชียงคํา มูลค่า 116,000 บาท ในวันพฤหัสบดีท่ี 11 เมษายน พ.ศ 2562 เวลา 11.00 น. ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

 

bottom of page