top of page

กลุ่มนกเงือกแบ่งปันสิ่งดีๆ เพื่อสังคม ประจำเดือนกุมภาพันธ์

ข่าวสารกิจกรรมดีๆ เดือนกุมภาพันธ์ กลุ่มนกเงือกได้มอบของสนับสนุน ให้แก่องค์กร เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ - มอบทุนการศึกษา - สนับสนุนงบประมาณให้แก่ หอการค้าจังหวัดเชียงราย - สนับสนุนน้ำดื่มนกเงือกให้แก่ ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย - สนับสนุนอุปกรณ์จราจรให้แก่ บ้านร่องก๊อ

- สนับสนุนของรางวัลให้แก่ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชียงราย - สนับสนุนน้ำดื่มนกเงือกให้แก่ ที่ว่าการอำเภอเชียงของ

- สนับสนุนน้ำดื่มนกเงือกให้แก่ วัดบุญนาค

- สนับสนุนน้ำดื่มนกเงือกให้แก่ บ้านห้วยเดื่อ

- สนับสนุนน้ำดื่มนกเงือกให้แก่วัดดงหนองเป็ด

- สนับสนุนอุปกรณ์จราจรให้แก่ บ้านใหม่สันติสุข

- สนับสนุนน้ำดื่มนกเงือกให้แก่บ้านหนองบัว

- สนับสนุนน้ำดื่มนกเงือกและหมวให้แก่ บ้านห้วยส้าน

 

bottom of page