top of page

ซ่อมแซมฝาย ถวายเป็นราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อเสาร์ ท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2562 คุณพละวัต ตันศิริ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท อีซูซุเชียงราย จํากัด (กลุ่มนกเงือก)

ร่วมกับ สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม (สนส.), โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม, วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย และชมรม 4x4 Chiangrai Adventure Club พร้อมคณะ 150 คน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม ซ่อมแซมฝาย ถวายเป็นราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 บนพื้นท่ีต้นน้ำของจังหวัดเชียงราย ณ วัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์

(วัดดอยอินทรีย์) ตําบลดอยฮาง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นําโดยพระอาจารย์วิบูรณ์ธมฺมเตโช ช่วยกันซ่อมแซมและสร้างฝาย

ชะลอน้ํา ซึ่งเป็นหน่ึงในโครงการพระราชดําริเพื่อให้ระบบวงจรน้ำเกิดประโยชน์สูงสุด ชะลอความแรงของน้ำหลาก เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ตลอดจนเสริมสร้างและปลูกฝังให้ประชาชนเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติให้มากย่ิงขึ้น

 

bottom of page