top of page

กลุ่มนกเงือกแบ่งปันสิ่งดีๆ เพื่อสังคม ประจำเดือนมกราคม

ข่าวสารกิจกรรมดีๆ เดือนมกราคม กลุ่มนกเงือกได้มอบของสนับสนุน ให้แก่องค์กร เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ - มอบทุนการศึกษา - สนับสนุนของรางวัลให้แก่ สำนักงานเทศบาลตำบลดอยลาน

- สนับสนุนของรางวัลให้แก่ สำนักงานเทศบาลตำบลบุญเรือง

- สนับสนุนของรางวัลให้แก่ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

- สนับสนุนของรางวัลให้แก่ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีดอนชัย - สนับสนุนของรางวัลให้แก่ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียง

- สนับสนุนของรางวัลให้แก่ สำนักงานเทศบาลตำบลสถาน

- สนับสนุนของรางวัลให้แก่ สำนักงานตำบลเวียงสรวย - สนับสนุนของรางวัลให้แก่ โรงเรียนเวียงเทิง

- สนับสนุนของรางวัลให้แก่โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) - สนับสนุนของรางวัลให้แก่ สำนักงานเทศบาล นครเชียงราย - สนับสนุนของรางวัลให้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 - สนับสนุนของรางวัลให้แก่ โรงเรียนบ้านริมลาว - สนับสนุนของรางวัลให้แก่ โรงเรียนบ้านหัวดอย - สนับสนุนของราลวัลให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย - สนับสนุนของรางวัลให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน - สนับสนุนของรางวัลให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม - สนับสนุนของรางวัลให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ - สนับสนุนของรางวัลให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง - สนับสนุนของรางวัลให้แก่ อาเซียนคอนเน็คทัวร์ เซอร์วิส - สนับสนุนบัตรชกมวยการกุศลให้แก่ สมาคมทหารผ่านศึกและทหารกองหนุนเชียงราย

- สนับสนุนสนับสนุนน้ำดื่มนกเงือกให้แก่ ชมรมผู้สูงอายุ อำเภอเวียงแก่น

- สนับสนุนของรางวัลให้แก่ สำนักงานเทศบาลตำบลดอยลาน

- สนับสนุนน้ำดื่มนกเงือกให้แก่ ที่ทำการนักกีฬาประชาชนบ้านน้ำม้า

- สนับสนุนน้ำดื่มนกเงือกให้แก่ ที่ทำการคณะกรรมการจัดงานวิ่งการกุศล RUN FOR YOU

- สนับสนุนน้ำแร่นกเงือกให้แก่ องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- สนับสนุนสนับสนุนน้ำดื่มนกเงือกให้แก่ ชวลิตกิจเกษตร

- สนับสนุนอุปกรณ์จราจรให้แก่ บ้านพระเนตร

- สนับสนุนน้ำดื่มนกเงือกให้แก่ บ้านพิทักษ์ไทย

- สนับสนุนงบประมาณให้แก่ สำนักงานอาชีวศึกษาจังงหวัดเชียงราย

- สนับสนุนของรางวัลให้แก่ ชมรมผู้ค้ารถมือสองจังหวัดเชียงราย

 

bottom of page