top of page

โครงการ "พัฒนาศักยภาพ General"

เมื่ออาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 บริษัท อีซูซุเชียงราย ได้จัดทําโครงการ พัฒนาศักยภาพ General Magager 2018 ณ ไร่รื่นรมย์ ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางทุ่งนา อ.เทิง จ.เชียงราย บนพื้นที่กว่า 80 ไร่ ซึ่งเป็นสถานที่ที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ เป็นความตั้งใจของคุณเชอรี่ วิลาสินี และคุณแอปเปิ้ล ศิริวิมล กิตะพาณิชย์ ที่อยากให้ทุกคนหันมาดูแลสุขภาพด้วยการทานอาหารแบบออร์แกนิค พร้อมกับสร้างประสบการณ์ให้กับคนที่สนใจในเรื่องการทํานา ทําไร่แบบออร์แกนิค เป็นศูนย์การเรียนรู้ธรรมชาติได้อย่างลึกซึ้ง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสนุกๆให้ทํา เป็นการสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ ทั้งหลักการและการลงมือทํา อาทิเช่น การทําอาหารให้ไก่ จากวัสดุธรรมชาติ ให้อาหารสัตว์ที่ฟาร์มแพะและแกะ ทําปุ๋ยอินทรีย์ ตลอดจนกิจกรรมไข่ทองคํา ที่แปรรูปวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์ ไข่เค็ม , ไข่ทรงเครื่อง และกิจกรรมแปรรูปอาหารจากแป้งข้าว ให้เป็นเมนูอาหารนานาชนิด

โครงการ "พัฒนาศักยภาพ General Manager2018" จัดทําขึ้นเพื่อให้คณะผู้บริหารบริษัท อีซูซุเชียงรายจํากัด พร้อมครอบครัวนําโดยคุณระวีวรรณ ตันศิริ ได้ทํากิจกรรมร่วมกัน เสริมและสร้างความสัมพันธ์อันดี ด้วยประสบการณ์ที่หลากหลาย แปลกใหม่ เป็ดมุมมองแนวคิดใหม่ๆ ที่สามารถนํามาปรับใช้ในการบริหารงาน โดยนําธรรมชาติเข้ามาเป็นสื่อกลางในการดําเนินโครงการและสอดคล้องกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว...

 

bottom of page